var ebCountry = 'UAE'; var ebLanguage = 'English'; var ebRand = Math.random()+''; ebRand = ebRand * 1000000; //'); //]]>